Bebas Pustaka

Berikut ini adalah Tata Tertib mengenai Bebas Pustaka di UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Nomor 161 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan.

SYARAT-SYARAT MENGURUS SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA BAGI MAHASISWA YANG AKAN   BERHENTI,  CUTI, PINDAH DAN YANG TELAH MENYELESAIKAN PERKULIAHAN

  1. Mengembalikan seluruh koleksi pinjaman.
  2. Mengembalikan kartu anggota perpustakaan.
Hubungi Kami